PCCC Các KCN Long An

HBI -Hoa Binh Infrastructure Construction Investement Corporation
Location:
Land area: 117 ha
 

Land area: 116.221 ha


Land area: 146.946 ha


Land area: 99.5 ha

Cầu Cảng Phước Đông
Land area: 104.1 ha

Dự án - công trình khác